Marketing Cloud SDK / com.salesforce.marketingcloud.messages.inbox / InboxMessageManager / unregisterInboxResponseListener

unregisterInboxResponseListener

abstract fun unregisterInboxResponseListener(@NonNull listener: InboxResponseListener): Unit

Unregister your InboxMessageManager.InboxResponseListener listener.

Parameters

listener - InboxResponseListener: the class that implements InboxMessageManager.InboxResponseListener.